Hållbar interiör är redo för lansering

Hållbar interiör har arbetat med att utveckla en miljöcertifiering för lokaler och ett digitalt verktyg, Hint, som används för att mäta miljöpåverkan inom verksamheter. Projektet har tidigare medverkat i steg 1 och 2 och ansöker nu till steg 3 som innebär att Hållbar interiör är redo att lanseras på marknaden och testas skarpt.

Visste du att den största miljökonsekvensen av möbler uppstår i tillverkningsskedet? Men – det går att arbeta medvetet och mer cirkulärt för minskade utsläpp och miljöpåverkan.

Hur du bäst gör det kan ibland vara en utmaning. Hi hjälper dig mäta din påverkan och ger förslag på hur du smart och ansvarsfullt arbetar mot en hållbar diskurs. Du får hjälp att beräkna och genomföra ändringar för att bli bättre lämpad för den miljö-certifiering Hi lanserat. Kanske vill du bara arbeta mer hållbart?

Hint hjälper dig arbeta efter enskilt anpassade mål och behov. Med de nya globala klimatmålen finns det dock skäl att se över din verksamhet. Snart kommer du behöva ett hjälpmedel som Hi för att göra dig redo för den kommande omställningen.

Nya klimatmål och regelverk

I och med EU’s nya direktiv (CSRD), som innebär att företag ska börja redovisa för sin hållbarhet och även rapportera in den enligt det nya regelverket, behöver vi utveckla vår samsyn kring vad hållbarhet är, likaså vår förståelse av begreppet. Certifieringen som Hi utvecklat har potential att underlätta en sådan övergång genom sina kriterier. Certifieringen möjliggör även för aktörer att förbereda sina verksamheter bättre för de globala klimatmålen.

På marknaden saknas det idag en motsvarighet till Hi. Det finns ingen miljöcertifiering, inget verktyg som Hint för inredningsarkitekter, designers och arkitekter. I och med de nya krav som ställs på verksamheter att arbeta mer hållbart, behövs en ny gemensam branschstandard för alla att förhålla sig till. Även Boverket planerar att införa nya lagkrav på utökad miljödeklaration, som kan komma att omfatta även fast inredning och ytskikt. Det kommer ställa höga krav på aktörer och företag att sätta sig in i de nya regelverken och hur de bäst följs.

Marknaden behöver en certifiering

Vi behöver en lösning som hjälper oss förbereda hela branschen för de nya direktiven. Hållbar interiör är ett initiativ till en sådan lösning, med målet att underlätta en gemensam omställning för alla. En certifiering kan även hjälpa till att utveckla nya regelverk och policys, som kommer beslutas om inom Sverige och EU framöver.

Hi och Hint är redo att testas av användare. En önskad utgång är att certifieringen och verktyget samlar så många användare som möjligt i gemensam sak. Under steg 3 ska projektet testas, testas och testas av Hi’s samarbetspartners. Förhoppningsvis genererar det fler användare. Målsättningen är att utveckla vidare genom testning. Utveckla de kriterier som Hållbar interiör bygger på och därmed även dess potential att växa och olika användningsområden.

”Marknaden saknar och behöver en certifiering och innovativa verktyg, som de vi tagit fram. Det finns hög efterfrågan och stort tomrum på motsvarande produkter idag, så prognosen är god att få ut Hi på marknaden”, säger Kristin Östberg, projektledare för Hi, samt VD och inredningsarkitekt på Indicum.

Många branscher har redan kommit långt i sitt hållbarhetsarbete. Certifieringar är vanligt förekommande och en markör som styrker verksamhetens trovärdighet. Det premierar att reellt ansvar tas som aktör och fungerar inte bara som en kvalitetsstämpel, utan signalerar även om legitimitet. Kristin Östberg vill inte se den bransch hon verkar inom komma efter i utvecklingen. Hon ser även en fara med att en bransch som i stor del är kvinnodominerad halkar efter och inte får erkänd legitimitet i relation till mer mansdominerade områden som exempelvis byggbranschen, där det redan finns ett flertal etablerade miljöcertifieringar.

Alla vinner på en gemensam samsyn för hållbarhet

Det bör betonas att det är i allas intresse att arbeta mot en gemensam samsyn och certifiering, då det finns många förtjänster med en skyndsam utveckling. Men det behöver göras med hänsyn till kriterier och mätbara målsättningar, för att säkerhetsställa goda resultat. Hi har varit noga med att de vill undvika ett scenario där kvalitet och mätbarhet överges till förmån för andra värden eller förtjänster. Trovärdighet, integritet och mätbarhet är aspekter som alla deltagare inom Hi arbetat aktivt för, under hela projektets utveckling.

Listan kan göras lång på områden som drar fördel av arbetet mot en cirkulär omställning. Utöver en mer hållbar miljöpåverkan gynnas även näringsliv och marknad, när fler innovativa idéer och projekt växer fram som en naturlig del av omställningen. Det går att arbeta medvetet så att fler globala mål, som jämställdhet, bevarande av biologisk mångfald och hållbar industri vävs in i fördelarna – något Hi arbetat aktivt med under projektets gång. Kristin Östberg hoppas att Hållbar interiör ska fortsätta bidra med sådan tillväxt på sikt, vilket därmed kan generera fler kedjor av innovativ utveckling.

Under steg 3 kommer projektet arbeta vidare med att lansera Hållbar interiör på marknaden. Förhoppningsvis kommer det breda samarbetet inom Hi vara ett steg i rätt riktning mot att förändra branschen, med minskade utsläpp som resultat och en mer hållbar utveckling på sikt.