Motion för inredningsarkitekter välkomnades och bifölls

I helgen hölls Sveriges Arkitekters stämma i Stockholm. Eva-Johanna Isestig, inredningsarkitekt och tidigare ordförande i Sveriges Arkitekter Västra Götaland, presenterade motionen ”Kommunicera inredningsarkitekturkompetensen” på plats. Hon är nöjd med både beslutet att bifalla motionen och diskussionerna som uppstod kring problemen och utmaningarna som motionen tar upp.

Inför Sveriges Arkitekters stämma, som hålls vart annat år och nu senast 24-25 november i Stockholm, hade fyra representanter för inredningsarkitektbranschen lämnat in motionen ”Kommunicera inredningsarkitekturkompetensen”. Motionen syftar primärt att få till två förändringar. Den första är att Sveriges Arkitekter tydligare ska kommunicera inredningsarkitekters kompetens både internt inom förbundets övriga professioner och externt till övriga inom bransch. Den andra är att Sveriges Arkitekter tydligare ska kommunicera och påtala vikten av god inredningsarkitektur och värdet av rums utformning. Och att branschorganisationen talar om inredningsarkitektur i sammanhang av social, ekologisk, och ekonomisk hållbarhet samt i relation till Kulturdepartementets utredning Gestaltad Livsmiljö.

Läs den fullständiga motionen på Sveriges Arkitekters hemsida, samt styrelsens svar på motionen.

Eva-Johanna Isestig, inredningsarkitekt och författare av motionen reagerade på att styrelsens svar fokuserade på utbildning och utbildningsplatser trots att själva motionen i första hand handlade om två andra punkter. På stämman under helgen upplevde hon dock att diskussionerna kring hennes motion och kring andra förslag/motioner fokuserade på de faktiska problemen.

Motionen ”Kommunicera Inredningsarkitekturkompetensen” bifölls av stämman, vilket är viktigt för att kunna få igenom de aktuella förändringarna. Eva-Johanna framhåller dock att diskussionerna som uppstod är det främsta och viktigaste drivmedlet för att motionens förslag ska bli verklighet.

– Under de två dagarna som stämman hölls uppstod diskussioner kring problematiken med en svag inredningsarkitektkår i flera andra sammanhang än bara kring just den motion vi skickade in. Till exempel i sammanhang som LOU, titeln, samarbete mellan professioner och hur minioritetsprofessionerna inom förbundet ofta inte syns eller inte lyfts fram. (Övriga professioner är landskapsarkitekter och fysiska planeringsarkitekter). Detta bådar gott för att beslutet verkligen kommer att verkställas. Hur detta ska genomföras är nu upp till Sveriges Arkitekters nya styrelse att formulera och besluta om. Det blir spännande att följa!

En underliggande problematik är att yrkesverksamma inredningsarkitekter väljer att lämna förbundet, eller ens aldrig gå med. Detta beror bland annat på att Sveriges Arkitekter inte fokuserar på inredningsarkitektur. Denna parameter bidrar till det låga anslutningsantalet utöver stora pensionsavgångar och få nyexaminerade. Eva-Johanna gissar att det finns väldigt många som jobbar med inredningsarkitektur men som inte är med i förbundet, och som på så sätt försvinner ur statistiken. Men vad Eva-Johanna vet så finns inga siffror på detta och det har heller aldrig utretts.

Det var därför märkligt att styrelsens svar handlade om utbildningsfrågan, en fråga som förbundet inte kan påverka så mycket. Det förbundet däremot kan påverka är graden av fokus på inredningsarkitektur. Detta tog Eva-Johanna upp i samband med presentation av motionen, även om hon självklart tycker att utbildning också är en viktig fråga. Om fokus på inredningsarkitektur ökar skulle gissningsvis fler medlemmar också välja att stanna och medlemskapet, för de inredningsarkitekter som ännu inte är medlemmar, skulle kunna bli så pass intressant att det blir ett självklart val. Sveriges Arkitekter skulle också kunna bättre kommunicera det som faktiskt görs, då främst inom den interna arbetsgruppen Akademin för Inredningsarkitektur. I motionen som bifölls återfinns formuleringen; Sveriges Arkitekter ska utreda och formulera en fokuserade satsning för att stärka professionen inredningsarkitektur. I det arbetet hoppas Eva-Johanna att denna problematik utreds, att verklig statistik på detta tas fram och att bransch och berörda får en bättre förståelse av området.

– Sveriges Arkitekter ska också, inom sitt nu beslutade verksamhetsprogram för 2019-20 verka för att öka anslutningsgraden och även stärka yrkesrollen för arkitekter generellt. I linje med de målsättningarna passar satsningen för att stärka inredningsarkitektsrollen in perfekt, avslutar Eva-Johanna.