Motion för att höja inredningsarkitektens röst

Efter att i decennier debatterat inredningsarkitektens roll i det svenska näringslivet anordnade tre inredningsarkitekter en dag ägnad just inredningsarkitektur. De åsikter och upplevelser som då framkom mynnade bland annat ut i motionen ”Kommunicera inredningsarkitekturkompetensen”.

Inför Sveriges Arkitekters stämma som hålls 24-25 november i Stockholm har fyra representanter för inredningsarkitektbranschen lämnat in motionen ”Kommunicera inredningsarkitekturkompetensen”. Motionen syftar primärt till att få igenom två förändringar. Den första är att Sveriges Arkitekter tydligare ska kommunicera inredningsarkitekters kompetens både till allmänheten och den egna branschen. Den andra är att Sveriges Arkitekter tydligare ska kommunicera och påtala vikten av god inredningsarkitektur och värdet av rums utformning samt att branschorganisationen ska tala om inredningsarkitektur i sammanhang av social, ekologisk, och ekonomisk hållbarhet i relation till Kulturdepartementets utredning Gestaltad Livsmiljö.

Läs den fullständiga motionen på Sveriges Arkitekters hemsida; https://www.arkitekt.se/app/uploads/2018/10/9.38-Kommunicera-inredningsarkitekturkompetensen.pdf, samt Sveriges Arkitekters svar; https://www.arkitekt.se/app/uploads/2018/10/9.38-Kommunicera-inredningsarkitekturkompetensen-styrelsens-svar.pdf

Milma Loeskow, inredningsarkitektstudent på HDK, studentrepresentant i Akademin för Inredningsarkitektur och en av författarna bakom motionen var även med och arrangerade den så kallade Inredningsarkitekturdagen som gick av stapeln för första gången nu år 2018. Det var genom deltagarna på detta nätverkningsevent som mycket av det som ligger till grund för motionen framkom. Milma vittnar om att det generellt efterfrågas ett större samarbete och en öppnare syn på de olika arkitektdisciplinernas roll i projekt.

– Om jag drev en egen arkitekturverksamhet skulle varje projekt ha en planarkitekt, en landskapsarkitekt, en husarkitekt och en inredningsarkitekt. Jag tror att ett projekt blir bäst om alla dessa kompetenser tillsammans tar fram ett koncept och en plan för vad som ska skapas. På samma sätt som skolbyggnadens ytor är viktiga är det precis lika viktigt med en bra skolgård. Dessa hänger ihop. Miljö är inte en ensidig struktur. Vi måste ta och våga ta ansvar för helheter. Även om inte jag skapar skolgårdar i skolbyggnadsprojekt skulle jag vilja ha det klart för mig att man prioriterar gården precis lika mycket. Väl genomtänkta helheter är också de mest hållbara. Exempel på bra samarbeten behöver lyftas mer. Jag tror att samarbeten som dessa är framtiden.

Ett annat problem som motionen bejakar är det faktum att det behövs fler utbildningsplatser.

– Pensionsavgångar möter inte antalet som utexamineras. Det behövs fler studieplatser och gärna på fler håll i landet. Men det handlar också om att stötta studerande och nyutexaminerade studenter. Att erbjuda en bro till rollen som yrkesverksam. Genom att satsa på studenter satsar företagen på sig själva.

Amanda Ostwald

20 nov 2018