Lilla akustikskolan

Akustik är ett komplicerat ämne och hur ljud påverkar människan varierar från situation till situation och från individ till individ. IA har därför sammanfattat information om ljudmiljön på arbetsplatsen och går här igenom de riktlinjer Arbetsmiljöverket arbetar efter. Allmängiltigt för samtliga arbetsplatser är att starkt buller kan skada hörseln tillfälligt eller permanent och orsaka hörselnedsättning, tinnitus eller ljudöverkänslighet. Buller kan även vara tröttande, stressande och påverka prestationsförmågan.

Störande ljud och dålig akustik kan orsaka stress

Dålig akustik och onödiga ljud kan ge upphov till stress, trötthet och koncentrationssvårigheter. Om du pratar mycket i ditt arbete och måste överrösta andra ljud kan du få problem med stämbanden.

Om bakgrundsljudet är högt blir det svårare att uppfatta de ljud du vill höra. Du kan till exempel bli störd av ljud från:
• andras samtal och telefonsamtal
• steg och dörrar som slår
• ventilationen, skrivare och kopieringsmaskiner
• trafiken utomhus

Vid samtal höjer man lätt röstläget om bakgrundsljudet är högt, vilket i sin tur bidrar till en högre ljudnivå.

Förbättra ljudmiljön på kontor

Den största ljudkällan på kontor är andra människor. Hur högt de runtomkring talar har inte så stor betydelse. Det som stör koncentrationen är att du uppfattar det som sägs. Buller, och då speciellt störande tal från andra, framförs ofta som ett av de större problemen i öppna kontor. Man måste därför vara extra noggrann när man utformar denna typ av lokaler.

Även om det inte finns några gränsvärden för till exempel störande tal i öppna kontor finns det mycket man kan göra för att förbättra ljudmiljön. De allmänna råden till föreskrifterna om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), tar upp flera exempel på sådant som arbetsgivaren behöver ta hänsyn till när det gäller ljudmiljön i öppna kontorslösningar:
• typen av verksamhet och vilka arbetsuppgifter som ska utföras
• akustiken i rummet och hur ljudet sprids i rummet
• de enskilda arbetstagarnas förutsättningar och behov av kommunikation eller avskildhet
• hur störande ljudkällor placeras och hur de avskärmas, till exempel skrivare och ventilation
• behovet av tysta rum för samtal och arbetsuppgifter som kräver koncentration
• möjligheten att begränsa uppkomsten av störande ljud genom att göra rätt val av till exempel golvbeläggning, inredning och möbler.

Absorberande material sänker ljudnivån

För att uppnå en god akustik bör man både försöka hindra att onödiga ljud uppstår och att ljudet sprids i rummet. Det är bra om lokalen har en kort efterklangstid, det vill säga den tid det tar för ljudet att tystna i lokalen. En kortare efterklangstid får man genom att använda material som absorberar eller dämpar ljud som till exempel textilier, absorberande skärmar och takabsorbenter, till exempel undertaksplattor i absorberande material. Mjuka mattor, framför allt i gångstråk, både hindrar att stegljud uppstår och hjälper till att absorbera ljud.

Tänk på akustiken när lokalerna planeras

Gemensamma skrivare, kopiatorer, faxar och liknande alstrar ofta både värme och buller och bör därför inte stå för nära någons arbetsplats. Sådan utrustning kan i stället gärna stå i ett särskilt rum med god ventilation.

Dörrar som många går i, till exempel till skrivarrum, toaletter och trapphus, kan vara störande. Därför är det bra om dörrar till sådana utrymmen inte ligger alltför nära någons arbetsplats.

Öppna kontor behöver nästan alltid kompletteras med rum för samtal och telefonsamtal. Sådana rum bör ha bra ljudisolering. Om rummet har glaspartier ser man lätt om det är ledigt.

Arbeta systematiskt med ljud och buller

På alla arbetsplatser är det viktigt att arbeta med bullerfrågorna som en naturlig del av verksamheten. Det betyder att man planerar, bedriver och följer upp arbetet regelbundet så att riskerna med buller försvinner eller minskas så långt det är möjligt. Detta görs i fyra steg:
• undersökning
• riskbedömning
• åtgärder
• kontroll

Ladda ner bullerapp

En kommersiell aktör på marknaden som märker av efterfrågan på akustikprodukter är t.ex. Glimakra of Sweden. De har mätinstrument som enkelt kontrollerar efterklangstiden på t.ex en arbetsplats för att sedan kunna leverera en specialanpassad helhetslösning till det specifika rummet. Michael Holmgren, som ansvarar för Stockholmsdistriktet berättar:

– Genom att mäta efterklangstiden i ett rum som antingen är möblerat eller omöblerat får vi ut ett värde. Det i sin tur ligger till grund för att räkna ut hur mycket absorbenter rummet behöver samt placeringen av dem. Man kan boka ett besök med nån av säljarna hos Glimakra of Sweden om man vill ha hjälp med detta eller mer information om vad man ska tänka på när det kommer till akustik på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverket har även en bullerapp som kan mäta ljudet på din arbetsplats. Appen är kostnadsfri och finns för både iPhone och Android och går att ladda ner här:

Bullerapp för iPhone 🤖
Bullerapp för Android 👾

Amanda Ostwald

6 mar 2019